Nieuwe fietsroute in Opsterland langs speciale bloemenranden

Vanaf 3 juli is het mogelijk om in en rond Gorredijk en Beetsterzwaag langs bloeiende akker- en weilandranden te fietsen. De fietsroute wordt op vrijdag 3 juli om 19:30 uur geopend door wethouder Anko Postma. Het is niet alleen bedoeld om deze zomer te genieten van een explosie aan bloemen, maar ook om fietsers bewust te maken van de noodzaak voor méér biodiversiteit voor kwetsbare diersoorten.

Initiatiefneemster Japke Weij van Bijenbrigade Beetsterzwaag: “Het is een meerjarenproject bedoeld om insecten, bijen en vogels blijvend terug te laten keren op akkers en weilanden. Een feest voor de wilde bijen en een lust voor het oog.”

> > > Download de fietsroute hier < < <

Meters maken voor de wilde bij

Er is afgelopen voorjaar vijf kilometer rand ingezaaid met een aantrekkelijk bloemenzaad voor bijen en insecten. Volgens experts gaat het niet goed met de diertjes. Van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd dankzij te weinig voedsel en nestelmogelijkheden. Er ontstaan zo problemen voor het bestuiven van planten, bloemen en gewassen. Het resultaat van de ingezaaide akkerranden is vanaf eind juni tot in het najaar te zien langs twee verschillende routes van ieder ongeveer 30 km. Er is een overlap vlakbij café Overwijk in Tijnje.

Bijzondere samenwerking

Het inzaaien van de randen is een vervolg op een begin in 2019. Japke Weij zocht toen contact met een aantal boeren van ELAN Zuidoost-Friesland rond Nij Beets. Het collectief van 370 boeren dat staat voor natuurbeheer en biodiversiteit in de regio heeft dit jaar het aantal deelnemende boeren uitgebreid. De andere partner in het project is Stichting Bloeiend Boerenland waarbij donerende burgers de boeren steunen met de inzaai van bloemenstroken en het verbeteren van de bodemgezondheid om de optimale leefomgeving voor bijen en insecten te creëren.

Voormalig boer Danes uit Tijnje had vorig jaar een deel van zijn weiland ingestrooid met bijvriendelijk bloemzaad met een fantastisch resultaat waarmee hij de krant haalde en veel enthousiaste kijkers trok. Ook dit jaar doet hij weer mee met een nog groter stuk weiland. En tot slot ook veel dank aan Museum Opsterlân in Gorredijk. Met zijn allen hebben we een prachtige fietsroute kunnen ontwikkelen.

Meer afgiftepunten van de fietsroute in Opsterland

De routekaarten en nadere informatie zijn verkrijgbaar bij onder andere: Museum Opsterlan, b&b’s, hotels, horeca, fietsverhuurbedrijven, VVV en campings in de regio. De fietsroutekaart is ook te downloaden op de websites van de deelnemende partners: ELAN Zuidoost-Friesland, Museum Opsterlân en de Bijenbrigade.

Volop bloemstroken zaaien begin mei!

Op donderdag 7 mei 2020 is er weer volop gezaaid voor Bloeiend Boerenland op diverse locaties, onder andere rondom Tjalleberd. En dat is ook de bedoeling: samen met jou zorgen we voor veel diversiteit en b(l)oeiende boerenlanderijen.

Als we er straks weer met zijn allen op uit mogen, wordt het opnieuw druk op de weg en staan we geregeld stil in een van de vele files. Wat is er dan mooier wanneer dit langs een boeiend perceel is waar de vele bloemen tientallen verschillende insecten en vlinders aantrekken?

De bloemenstroken die we uitgekozen hebben zijn speciale nectarmengsels met inheemse bloemen die lang en in grote verscheidenheid bloeien. Iedere keer opnieuw word je verrast door nieuwe bloemen tot ver in het najaar. In dit geval hebben we langs de A7 in Tjalleberd onderstaande strook gezaaid.

De bloemenstroken die we zaaien zijn ervoor om de biodiversiteit te herstellen. De bloemen vormen straks een thuisbasis voor wilde bijen, vlinders en allerlei andere insecten die op de nectar afkomen. Dit is een van de zaken waar wij heel bewust naar kijken.

Agronomische samenstelling

Niet alleen insecten profiteren van de prachtige stroken, ook belangrijk is het behoud van inheemse flora in al haar verscheidenheid. In de mengsels die we in overleg met Medigran samenstellen kijken we daarnaar en ook naar de agronomische samenstelling en naar de lokale flora. Agronomisch betekent dat het geen voor boerderijdieren giftige planten bevat die dit via het voer weer binnen krijgen, maar ook dat er geen voor akkerbouwers hardnekkige onkruiden inzitten waardoor in een volgende teelt veel onkruidmiddelen gebruikt moeten worden.

Een andere strook die gezaaid werd ligt midden in het boerenland (zie de foto hierboven). Het levert nu al mooie plaatjes op. In korte tijd wordt het een fleurige boel waar veel insecten en andere dieren een welkome woonplaats zullen vinden.

Deze en andere aangelegde stroken vind je op onze locatiekaart. Overal in Nederland leggen we dergelijke stroken aan. Maar we willen nog veel meer doen. Grote oppervlakten met veel inheemse bloemen en planten zodat we ook daar een structurele aanzet tot behoud van lokale flora kunnen maken. Dit kunnen we samen realiseren. Doe je mee?

Zaaien bij de familie Out in Purmer

Het was prachtig weer en het land lag er klaar voor, dus werd er gezaaid. Langs de maispercelen van de familie Out aan de Oosterweg in Purmer zaaiden we ons bloemenmengsel. De firma Out melkt zo’n tachtig stuks melkvee. Ze leveren melk aan CONO voor de Beemsterkaas en zijn actief in het Caring Dairy programma. Ze werken met aandacht voor natuur en bodem om zo een eerlijke boterham te verdienen.

De maatschap is betrokken bij veel projecten rondom natuur inclusieve landbouw. Dat betekent dat ze op een andere manier boeren dan de meer traditionele boer. Veel graspercelen zijn doorgezaaid met kruiden zodat de mineralenvoorziening van de koeien voor een deel afgedekt is op een natuurlijke wijze. Daarnaast kent een diverser mengsel een andere samenstelling van bodemleven.


Bloemstroken worden ingezaaid bij de familie Out in Purmer.

Bodemvriendelijk boeren

Juist het bodemleven is voor de firma Out cruciaal. Daarom werken ze op het bedrijf met bodemanalyses van Soil Services. Zo wordt er rekening gehouden met de verhoudingen in de bodem, waardoor bodemomstandigheden verbeteren. Als je zo begaan bent met de bodembiologie past daar een aangepast laag meststoffengebruik bij. Om die reden is ook gekozen voor een bodemvriendelijke meststof. Op deze manier krijgt de biodiversiteit in de bodem een positieve stimulans.

Omdat de biodiversiteit onmisbaar is voor een gezonde landbouw zijn ze er bij de familie Out van overtuigd dat herstel hiervan een gezamenlijke uitdaging is. Maatschappij en boer moeten met elkaar optrekken. Dat is de wens die de familie heeft. Dat burgers en boeren elkaar vinden rond het herstel van insectenpopulaties en weidevogels, en in het behoud van vruchtbare bodems. “Een vruchtbare bodem is onmisbaar als je een gezond product wilt telen,” aldus Jan Out.

Bloemstroken rondom maispercelen

Om tot herstel van biodiversiteit te komen is de familie Out enthousiast in gesprek gegaan met Bloeiend Boerenland. Dit heeft geleid tot de aanleg van bloemenstroken rond maispercelen. Het was dus druk bij de familie Out. Na het zaaien van de mais zijn de bloemenstroken ingezaaid. Nu is het wachten op regen. Want het is wel droog aan het worden en voor de ontwikkeling van zowel mais als bloemenzaad is een buitje zeker welkom!

Deze aangelegde stroken (en alle andere) vind je op onze kaart met bloemenstrooklocaties. Met een handige klik op de knop navigeer je erheen om de bloemenzee te bekijken.

Gerstpercelen in Middenbeemster nu ook bloeiend boerenland

Aan de Middenweg in Middenbeemster, een dorp in de provincie Noord-Holland, staat melkveehouderij Firma J. en S. Köhne. Stefan Köhne heeft een groot hart voor (zijn) dieren en de natuur. Daardoor is hij bewust van het feit dat herstel van biodiversiteit hard nodig is. En zet hij samen met ons de schouders eronder.

Bij de Noord-Hollandse veehouderij staat een pasgebouwde vrijloopstal te schitteren in de zon. In de nieuwe stal kunnen de negentig koeien van Köhne vrij rondlopen op een bed van houtsnippers. Een koe krijgt zo het gevoel dat ze buiten is, mede omdat de vrijloopstal licht en open is.


De vrijloopstal van Firma Köhne. Foto: vrijloopstallen.nl

Klavers en bodemvriendelijke mest

Dat dierenwelzijn voorop staat bij Firma Köhne zie je ook aan de kavels waar de koeien weiden. De graspercelen bevatten naast gras namelijk klaver. Dit is een lastig te beheersen gewas, maar heeft een groot voordeel. Klavers zetten namelijk stikstof uit de lucht om in opneembare stikstof voor de plant. Bovendien vinden koeien het heerlijk.

Het bodemleven profiteert van de werkwijze op de melkveehouderij. Een levende bodem is de basis onder het bedrijf, dus kiest Köhne ook voor bodemvriendelijke meststoffen. Bovendien wordt stikstofgebruik uit kunstmest tot een minimum beperkt.

Ze zijn goed bezig bij Firma Köhne. De stikstofmaatregelen zijn een geweldige stimulans voor de bodemactiviteit en -biodiversiteit. En op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen. Bij een gezond gewas hoort echter ook bovengrondse biodiversiteit.

Bloeiend Boerenland herstelt insectenpopulatie bij Firma Köhne

Stefan Köhne maakt zich zorgen over het dreigende verlies van biodiversiteit boven de grond: “We willen weer vlinders, bijen en andere insecten zien. Die horen bij ons.” Maar het aantrekken van deze populatie kan de veehouder niet alleen. Daarom helpen wij.

Bij Bloeiend Boerenland leveren we bloemenmengsels op maat via onze zaadspecialist Medigran. Voor melkveehouderij Köhne betekent dit een zaadmengsel dat door te zaaien is in de gerst die ze voor veevoer telen. Dit specifieke mengsel bevat onder andere korenbloemen, ganzenbloemen, klaprozen en kamille.

De stichting in actie

In de eerste helft van april zijn de bloemzaadjes de grond in gegaan. De dag begon met het inzaaien van gerst. Daarna zijn alle perceelranden – met een breedte van zes meter – van Firma Köhne ingezaaid met ons Bloeiend Boerenland mengsel. Binnenkort kan iedereen in het dorp Middenbeemster genieten van de prachtige bloemenzee.


Stefan Köhne zaait ons bloemenmengsel in zijn gerstperceel.

Benieuwd waar je onder andere deze bloemenpracht kunt vinden? Via onze kaart van Nederland met daarop de coördinaten van aangelegde bloemenstroken navigeer je er gemakkelijk heen. Klik hier en plan komende zomer je (fiets of wandel) route langs bloeiend boerenland.